ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารของกรดไขมัน n-6 และความดันโลหิตสูงโดยใช้การวัดความดันโลหิตและแบบสอบถามประวัติอาหารและพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการบริโภคอาหารของ n- 6 กรดไขมันและความดันโลหิตสูงได้รับอิทธิพลจากภาวะเบาหวาน มีรายงานที่ขัดแย้งกันของความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารของกรดไขมัน

และความเสี่ยงของความดันโลหิตสูง เมตาโบไลต์ของกรดไขมัน n-6 สามารถลดความดันโลหิตในลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากระดับน้ำตาลในเลือดดังนั้นเราสงสัยว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารของกรดไขมัน n-6 และความเสี่ยงของความดันโลหิตสูงอาจได้รับผลกระทบจาก ผู้ป่วยเบาหวานมีความบกพร่อง ในการศึกษานักวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารของกรดไขมัน