โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับประชาชน ประกอบด้วยการลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 5,160 ล้านบาท แบ่งเป็นจากการไฟฟ้านครหลวง 1,600 ล้านบาทและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,560 ล้านบาทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดำเนินการลดค่าไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 3 มาตรการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะอย่าง เช่น ธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย ตลอดระยะเวลาการผ่อนผันโดยไม่มีการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวและผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล และมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัยและประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็กรวม 22.17 ล้านราย วงเงิน 32,700 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาทจากการไฟฟ้านครหลวงให้กับผู้ใช้ 3.87 ล้านราย และจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 19,700 ล้านบาท ให้กับผู้ใช้ 18.30 ล้านราย ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะออกประกาศการคืนเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้าต่อไป