กสทช.เปิดวงถก 3 กฏหมายกิจการดาวเทียม ห่วงเปลี่ยนผ่านกิจการดาวเทียมแบบพีพีพี ต้องศึกษาให้ชัดเจน ติงการเปิดใช้วงโคจรต่างชาติระหว่างกัน กระทบความมั่นคงคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยหลังร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จำนวน 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม ประกอบด้วย 1.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 2.ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และ 3.ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ ว่า ร่างประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนผ่านระบบสัมปทานดาวเทียมไปยังระบบใบอนุญาต ซึ่ง กสทช. จะต้องทำหน้าที่ถือสิทธิเข้าใช้วงโคจรหรือไฟลิ่ง เพื่อรักษาตำแหน่งวงโคจร โดยการออกแผนการบริหารสิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียม เนื่องจากหลังจากสิ้นสุดสัมปทานเปลี่ยนเป็นระบบใบอนุญาตแล้ว เท่ากับว่าเป็นการเปิดเสรีกิจการดาวเทียมอย่างเต็มรูปแบบ