รมว.แรงงาน ไทยและลาว ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานลาวในไทย ทั้งฝึกทักษะ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับ ดร.คำแพง ไซสมแพง รมว.แรงงานและสวัสดิการสังคมแห่ง สปป.ลาว เพื่อหารือติดตามการดำเนินงานร่วมกันในช่วงที่ผ่านมา พร้อมกำหนดแนวทางในการเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานร่วมกัน ณ รร.ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่ไทยและลาว ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2559

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 1)ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยได้สนับสนุนการฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐของ สปป.ลาว ในสาขาการบริหารจัดการ งานช่างอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การบริการ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้ว 662 คน โดยในปีงบประมาณ 2561-2562 มีแผนฝึกอบรมอีกจำนวน 700 คน

2) ด้านการจ้างงาน ดำเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา กัมพูชา ลาว) สำเร็จด้วยดีและจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคาย และมุกดาหาร เพื่อเป็นสถานที่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิตในเมืองไทยแก่แรงงานต่างด้าวและทำหน้าที่ตรวจสอบ/คัดกรองแรงงานต่างด้าวก่อนอนุญาตให้เข้ามาทำงานในไทย รวมถึงเป็นจุดพักรอแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศ และเป็นจุดดำเนินการประสานงานระหว่างนายจ้างและแรงงานต่างด้าวด้วย ซึ่งจากข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561-มกราคม 2562 มีแรงงานสัญชาติลาวเข้ารับการอบรมที่ศูนย์แรกรับฯ ทั้ง 2 แห่ง รวม 23,273 คน

3)ด้านการคุ้มครองแรงงาน ในช่วงปี 2560-2561 รัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือติดตามสิทธิประโยชน์กับแรงงานสัญชาติลาวที่ทำงานในประเทศไทยกรณีค่าจ้าง ค่าชดเชยและค่าล่วงเวลา จำนวน 154 คน คิดเป็นเงินที่ได้รับจำนวน 504,588.25 บาท

4) ด้านการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมของไทย และองค์การประกันสังคมแห่งชาติลาว มีการเจรจาหารือร่วมกันในเรื่องการจัดทำข้อตกลงการจ่ายบำเหน็จชราภาพ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังร่วมกันจัดทำแผนดำเนินงานระยะ 3 ปีข้างหน้า (ปี 2562–2565) ซึ่งเน้นการจัดประชุมเชิงวิชาการ การฝึกอบรมฝึกทักษะฝีมือแรงงานลาว ทั้งด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์และการทำอาหาร ตามข้อเสนอของลาว รวมถึงการคุ้มครองและติดตามสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงานด้วย พร้อมเน้นส่งเสริมการเเลกเปลี่ยนข้อมูลแรงงานร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมีแรงงานลาวเข้ามาทำงาน (ข้อมูล ม.ค.62) จำนวนทั้งสิ้น 286,461 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเภททั่วไป จำนวน 285,975 คน ประเภทฝีมือ 290 คน และชนกลุ่มน้อย 196 คน.